Drift och övervakning av IT-system

Vi är specialister på drift och övervakning och kan erbjuda dig support 24/7 året runt.

SYSCO Level data center

Ordentlig och finjusterad övervakning

Ordentlig och finjusterad övervakning är en viktig grundförutsättning för att få en framåtriktad proaktiv drift, där strävan hela tiden är att hitta begynnande problem och lösa dem innan de resulterar i en faktisk driftsstörning.

Uppdelad övervakning

Vi delar upp vår övervakning i ”operativ monitorering” och ”prestanda monitorering”;

Operativ monitorering övervakar traditionella parametrar såsom CPU / RAM och diskutnyttjande, nät samt att nödvändiga processer är uppe och snurrar. Viktigt här är alltså att titta på relevanta tröskelvärden för respektive plattform som övervakas så att man i god tid hinner åtgärda begynnande problem. Finjusteringar behöver alltid göras och man blir i princip aldrig riktigt klar eftersom plattformarna förändras över tid. Normalt tacklar vi detta genom att vi utifrån livscykel-hanteringen i våra åtaganden ser över övervakningen en eller två gånger per år.

Prestandamonitorering är en annan typ av övervakning där vi kontinuerligt samlar in mätvärden över upp till 40 mätpunkter. Dessa kan därefter analyseras utifrån ett brett perspektiv – t ex hur ser trenden ut det senaste året map prestanda, samt utifrån ett fokuserat perspektiv där man utifrån en upplevd störning ”för ett par dagar sedan” kan punktmarkera den störningen och konkret titta på mätvärden som påverkar prestanda i plattformen för att därefter genomföra relevanta åtgärder.

Support 24/7

Genom att anlita oss kan du känna dig säker på att du får en säker drift och övervakning av dina system. Vi erbjuder dessutom support dygnet runt året om.

Drift och övervakningstjänster

Vi jobbar förebyggande och hittar symtom och felkällor (och övervakar dessa) innan felen uppstår. BaseCenter hjälper dig dygnet runt 365 dagar om året.

Läs mer

SYSCO kan tack vare sina databasspecialister hjälpa dig med hela din drift och förvaltning av informationsplattformar.

Läs mer