Skip to content

Scope creep

Vad är Scope creep?

Direkt översatt till svenska betyder «Scope creep» krypande omfattning, och det är lätt att föreställa sig att det är något som växer sig större. I ett projektsammanhang har man «Scope creep» när omfattningen av en tjänst, produkt eller funktion har blivit större än vad som var intentionen eller avtalat från början.

Ordet creep är också likt ett annat engelskt ord, «creepy» som betyder skrämmande. «Scope creep» kan vara skrämmande för ett projekt, och är något som man bör vara medveten om.

Detta kan leda till att du inte når ditt projektmål i tid, kostnad eller att det inte kommer till nytta. Detta kan ofta ske gradvis och okontrollerbart och är ett resultat av olika personers involvering, otydliga mandat eller beslutskanaler.

Det kan vara intern personal som är orsaken till “Scope creep”, till exempel utvecklare som vill skapa det de tycker är bäst eller säljare som säljer utökad funktionalitet under projektets gång. Det kan också komma funktioner som önskas av kunden som tas in direkt i projektet utan en förankrad förändringshanteringsprocess, eller kontroll över vad som tas in och ut ur backloggen.

SYSCO och projektimplementering

I våra projekt på SYSCO vill vi så tidigt som möjligt definiera omfattningen och det gör vi ofta med hjälp av en MVP. En MVP är en förkortning av “minimal viable product” vilket definierar funktionalitet som minimum behövs i de första versionerna. Detta kan vara en utmananade uppgft, både för kund och leverantör eftersom det ofta finns en hel del funktionalitet som är trevligt att ha, men där totalen kan utgöra en stor del för projektet när det gäller tid och kostnad.

En projektledares uppgift är att kommunicera eventuella utsvävningar till berörda interessenter och säkerställa att det är förankrat. Om funktionalitet läggs till i MVPn eller i backloggen behöver projektledaren också informera om vilka eventuella konsekvenser det kan få i fråga om projektets tidsram. En bra tumregel vid produktleveranser är att aktivt förhålla sig till MVP från start till slut och ställa sig frågan; vad är bra nog.

Läs om våra tjänster inom projektledning >

MeetOurTeam – Line, en av våra projektledare som jobbar på SYSCO

MeetOurTeam – Maria, en av våra projektledare som jobbar på SYSCO

MeetOurTeam – Ingrid, en av våra projektledare som jobbar på SYSCO

Relaterade ord:

Scrum, Lean, Kanban, DevOps, DoD, Agile, Backlog, Testautomatisering, Design Thinking

Back to top